MEDIFIT d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana  

Splošni pogoji

Objavljeno 14.11.2018

Splošni pogoji
aplikacije eAmbulanta

1. člen
Uvodna določba
Aplikacija eAmbulanta (v nadaljevanju aplikacija) kot »SaaS« (software as a service) ponuja poslovni informacijski sistem v oblaku (angl. cloud solution), in sicer z naslednjimi funkcionalnostmi:

 • rezervacija terminov;
 • kartica strank;
 • kartica termina;
 • komunikacija s strankami preko SMS sporočil in e-pošte;
 • izdajanje računov;
 • analitika poslovanja.

2. Člen
Opredelitev izrazov
Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
 • Naročnik je poslovni subjekt, ki sklene najemno pogodbo in se zaveže plačevati najemnino za koriščenje aplikacije kot SaaS (software as a service);
 • Uporabnik aplikacije je fizična oseba, pooblaščena s strani naročnika, ki uporablja aplikacijo v poslovne namene v imenu Naročnika ter se v procesu registracije strinja s Splošnimi pogoji aplikacije eAmbulanta (v nadaljevanju Splošni pogoji) in se v procesu prijave v aplikacijo identificira z elektronskim naslovom in geslom.

3. Člen
Uporaba aplikacije
Aplikacija je dostopna na naslovu https://app.eambulanta.si.
Uporabnik mora imeti za ustrezno delovanje aplikacije dostop do interneta ter delujočo programsko in strojno opremo (namizni in prenosni računalnik, tablica, pametni telefon), ki jo mora sam zagotoviti.
Pogoj za pričetek uporabe aplikacije je registracija uporabnika, v procesu katere se slednji identificira in izrecno sprejme Splošne pogoje na način, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Strinjam se s Splošnimi pogoji«.
Ob prijavi v aplikacijo se uporabnik identificira z naslovom elektronske pošte in geslom.

4. Člen
Storitev zagotavljanja komunikacije strankam
Storitev pošiljanja SMS sporočil
Storitev SMS elektronskega obveščanja se izvaja prek spletne aplikacije ali vmesnika storitve SMS elektronskega obveščanja, ki ga ponuja izvajalčev podizvajalec. Podatki med aplikacijo in aplikacijo storitve SMS elektronskega obveščanja se izmenjujejo prek varne povezave (HTTPS/TLS).
Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila. Skladno s pogoji mobilnih operaterjev se ta sporočila zaračunajo naročniku kot poslana.
Ne glede na vsebino sporočila, priporoča izvajalec naročnikom in uporabnikom modula e-poštnega obveščanja, da pred pošiljanjem sporočil pridobijo jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev s strani prejemnika tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v kakšnem primeru bo prejel sporočilo ter katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

Storitev pošiljanja e-poštne komunikacije
Storitev e-poštnega elektronskega obveščanja se izvaja prek spletne aplikacije ali vmesnika.
Podatki med naročnikovim sistemom in aplikacijo storitve e-poštnega elektronskega obveščanja se izmenjujejo prek varne povezave (HTTPS/TLS).
Ne glede na kasnejše posodobitve in spremembe delovanja storitve e-poštnega elektronskega obveščanja se izvajalec zavezuje, da bo storitev vključevala naslednje tehnične elemente:

 • uporabo zapisa SPF (Sender policy framework) pri pošiljanju elektronskih sporočil,
 • enkripcijo vseh spletnih povezav in elementov za sledenje ter opcijsko elektronsko podpisovanje (DKIM),
 • uporabo oportunističnega načina varne povezave pri povezovanju strežnika pošiljatelja in strežnika prejemnika,
 • dostavo oz. po potrebi več poskusov dostave sporočila,
 • sledenje vedenju prejemnikov ob prejetih sporočilih,
 • beleženje in obdelavo statističnih analitskih podatkov,
 • spletno strežbo datotek na datotečnem strežniku,
 • hrambo osebnih podatkov ter izhodni sistem lociran na teritoriju Evropske unije.

Ne glede na vsebino sporočila izvajalec naročnikom in uporabnikom modula e-poštno obveščanje priporoča, da pred pošiljanjem sporočil pridobijo jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev s strani prejemnika tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v kakšnem primeru bo prejel sporočilo ter katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

5. Člen
Pogodbena cena
Naročnik plačuje za uporabo aplikacije najemnino. Cenik, objavljen na spletni strani www.eambulanta.si/cenik, je del Splošnih pogojev.

Določene postavke so variabilne narave in bodo obračunane naročniku po določenem obdobju glede na porabo v obdobju enega leta (npr. število poslanih SMS sporočil nad določeno kvoto) oz. glede na potrebe naročnika (npr. prostor na strežniku za hranjene dokumentacije).

6. Člen
Razvoj po meri naročnika
Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja aplikacije, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec izstavil poseben račun na podlagi naročilnice, ki mu jo bo poslal naročnik. Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela in stroškov ter s strani naročnika podpisane delovne naloge oz. poročila izvajalca o opravljenem delu.

7. Člen
Sprememba pogojev
O vsaki spremembi dokumenta mora biti naročnik obveščen najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb. Pri tem ima naročnik pravico v istem roku, brez odpovednega roka odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Če naročnik ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.